கல்(வி)யின் சரிவு

தமிழை தேடும் பயணம் தொடர்கிறேன்… எனது ஐந்தாம் பதிப்பு – கல்(வி)யின் சரிவு கல்வியின் சரிவு என நான் இங்கு குறிப்பிடுவது முறையான வேலையில்லா திண்டாட்டங்களின் நிலை இன்று கல்வி பொதுவுடைமையாக்கபட்டிருக்கலாம், ஆனால் எந்தவொரு பொருளுக்கும் தரம் அவசியமான ஒன்று. கல்வி தரத்தின் நிலை நாம் அறிந்ததே வேதங்கள் தொடங்கபெற்ற காலத்தில் குருகுலக்கல்வி முறையின் சிறப்பு அறிந்திலார் இலர். நாம் இன்று கற்கும் கல்வியின் முறை மாற்றம் அடைந்துவிட்டன என்பதை விட அமீபாவை போல தன் உருவம், … More கல்(வி)யின் சரிவு