சிறு(பெறு)தானியங்கள்

தமிழை தேடும் பயணம் தொடர்கிறேன் எனது ஒன்பதாம் பாதிப்பு ஆன்மா – உடல் இரண்டிற்கு பின் உணவு – உழவு இன்றியமையாத ஒன்று நாம் உண்ணும் உணவில் சிறுதானியம் பெரும்பங்கு வகிக்க வேண்டும் அனால் இன்று சிறுதானியங்களை காண்பதறிது சிறுதானியத்தின் பற்றா குறையால் நாம் ஒரு உயிர் இனத்தையே அழித்து வருகிறோம் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஆம், சிட்டுக்குருவி இனம்,. சிட்டுக்குருவி இனம் அலைபேசியின் கதிவீச்சால் அழிந்து வருகிறது என்று நாம் கருதிக்கொண்டிருக்கிறோம் . அது … More சிறு(பெறு)தானியங்கள்