உழவன் – வீரன்

தேர் கொண்ட மன்னன் ஏது, பேர் சொல்லும் புலவன் ஏது ,
ஏர் கொண்ட உழவின் இன்றி போர் செய்யும் வீரன் ஏது

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s