மறுமாற்றம்

மாற்ற இயலாத இயல்புகளை
மாற்றியமைக்கும்
செயற்கைசூழல்

மாற்றங்கள் விரும்பி மாற
துடிக்கும்
மனமாற்றம்

மாற்றம் என்பதே மாறா என
கருதும்
மனிதர்கள்

மாற்ற இயலாத மரணத்தின் பாதையில்
பயணிக்கும்
மானுடம்

இயற்கையின் மாற்றங்கள்
செயற்கை எய்தி
இறக்கிறது

இறக்கும் தருவாயில் அதன்
அருமை
புரிகிறது

இவண்
து ச சதீஸ்வரன்


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s