முயல்

முயன்றால் முடியா ஏதும் இல்லை முயற்சியின் விளிம்பில் நின்று – அன்று வெற்றியின் எல்லை காண்போம்