முயல்

முயன்றால் முடியா ஏதும் இல்லை
முயற்சியின் விளிம்பில் நின்று – அன்று
வெற்றியின் எல்லை காண்போம்

 

Ant.jpg


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s